Menü

Oszd meg!

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez

Belépés

E-mail cím:
Jelszó:

Egy megszállott esete:Nicole Aubrey

 


+18!

Figyelem! Az itt leírtak régi, megtörtént eseményt ábrázolnak. Megjegyzést, kritikát tartalmaznak.

Az eseményekrõl, de nem íly módon, dokumentumfilm is készült, ami bár ezt az esetet dolgozza fel, de nem a feltétlen  cselekményi formájában.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy megszállott esete, akirõl elsõnek készült dokumentum: Nicole Aubrey

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az eset ideje: 1565 és 1566-os években!

Nem biztos, de valószínûleg õ volt az elsõ, akirõl dokumentálás készült. Persze a Bibliában Jézus idejében már voltak megszállottak!

Az elsõ démoni megszállás, amit a társadalom, az egyház, valamint az orvosok is elismertek, az 1565-1566-os évekbõl származik. Laon-ból egy francia városból. Több, mint 150.000 ember volt szemtanúja ennek az eseménynek. A démoni

megszállás 1565.11.05-tõl 1566.02.08-ig tartott. Az áldozat Nicole Aubrey volt, mindössze 16 éves.
A lány hazudott, sokszor úgy érezte, mintha tüskével szúrnák át testét, levitáció is volt jelen nála, valamint felfedte mások bûneit.
Nicole testét Beelzebub birtokolta. Ez volt az elsõ alkalom akkor, hogy a démon neve ilyen rituáléban szerepelt.
Nicole fizikailag teljesen összetört. Törött csontjai és számos sebe volt. Nem õ volt az elsõ és utolsó alkalom abban az idõben. Évekkel késõbb történt még eset, bár akkoriban kevés feljegyzés volt ezekrõl.

Az elsõ ördögûzés:
Úgy vélték Isten engedte, hogy egy ártatlan lány testét Nicole Aubrey-t Beelzebub mellett még 29 más szellem is birtokolja. A szülei Motta atyjához vitték õt, egy jámbor paphoz, aki megpróbálta kiûzni az ördögöt, de sikertelenül.
A Szentlélek segítségül hívásával azonban a gonosz elhagyta testét.
,,Miközben Nicole letargikus állapotban feküdt, az atya szentséget adott fel neki, megáldotta, a pokoli varázslat elszakadt. Nicole tudatánál volt, és áhítattal részesült a szentáldozásban."

Ahogy Nicole az Úr színe elé járult, hogy áldozzon, az arca világos és gyönyörû lett. Csodálttal és örömmel töltötte el ez mindazokat, akik ezt látták. Áldották Istent szívük mélyébõl. Azonban Isten engedélyével a gonosz visszatért.
Nicole megszállottsága mindenhol ismertté vált. Protestáns papok érkeztek hozzá. Az ördög derûsen fogadta õket és nevükön szólította mindegyiket. Az egyik prédikátor közülük, kezébe vette Imakönyvét, s, abból olvasni kezdett.
Az ördög azonban felnevetett és nagyon komikusan mondta:
,,Az én jó barátom, ki akart rúgni engem az imáival és himnuszaival. Mit gondolsz, hogy fájdalmat tudsz okozni nekem? Nem tudod, hogy ez az enyém?"
- ,,Isten nevében kiutasítlak!" - válaszolta a prédikátor
- ,,Te!" - mondta az ördög gúnyosan neki - ,,Nem tudsz kiutasítani engem, sem Isten nevében, sem az Ördög nevében. Hallottál már arról, hogy egy ördög kiutasít egy másikat?"
- ,,Nem vagyok démon!" - válaszolta dühösen a prédikátor - ,,Krisztus szolgája vagyok."
- ,,Krisztus szolgája" - felelte gúnyosan a gonosz - ,,Te rosszabb vagy, mint én. Gondolod, hogy ki tudsz utasítani ebbõl a testbõl? Egy nyomorult gonosz? Menj, és utasítsd ki a démonokat a saját szívedbõl!"
A prédikátor búcsúzott, zavarban volt. Visszanézett a gonoszra. Az áldozat szeme teljesen fehér volt. ,,Uram, kérlek, hogy segítsd ezt  szegény teremtményt!"
A gonosz szellem mág akkor is utána kiáltott: ,,Imádkozom Lucifernek, hogy soha nem hagyhatja el. Mindig fogja meg határozottan hatalmad, ahogy most."
A pap érkezése után több protestáns pap is távozott onnan. Mások azonban maradtak és örömmel töltötte el õket, amikor az ördög szenvedett, mikor a szentséget hozták Nicole-nak. Végül a gonosz alábbhagyott és a lányt természetellenes transzban hagyta. Többen próbálták kinyitni a szemét, de lehetetlennek bizonyult. A pap a szentséget így az ajkához tette és Nicole újra tudatos állapotba került.
A pap egy döbbent másik paphoz fordult és azt mondta: ,,Menj el most, és mondd el a világnak, amit láttál. Az Úr Jézus valóban jelen van az oltár Áldott Szentségében."

A következõ napok ördögûzései alkalmával kiderült, hogy 29 démon van, köztük három erõs: Cerberus, Astaroth, Legio.

 

 

 

 

 


Glitter Photos27 démon elszakítása:
1566.01.03-án  egy püspök Vervins-be érkezett a templomba, hogy ördögûzést végezzen a tömeg láttára. Az ördögûzés sikeres lett és a gonosz másodszor is kiutasították.
Miután elhagyták Nicole testét, megbánult a lány bal és jobb lába. Ezt nem tudták meggyógyítani az orvosok sem.

Nicole-t elvitték a Liesse-i Szûzanya híres zarándokhelyére. Állítólag a gonosz nagyon félt ettõl a helytõl. A Liesse templomban ismét végrehajtottak egy ördögûzést. A szentséget fogta a kezében:
- ,,Isten nevében parancsolom neked, amit itt látsz ... Gondolod, mi ez?"
- ,,Igen!" - kiáltotta az ördög - ,,Hiszek benne."
- ,,Azt parancsolom neked, hogy az Õ nevében hagyd el ezt a testet azonnal!"
Nicole teste ezekben a pillanatokban egy labdát formált, majd ismét megborzongott. Egy kis idõ múlva arca megnyúlt, vörös lett. A nyelve elért az álláig, valamikor fekete, valamikor piros volt.
A pap azonban továbbra is kínozta.
- ,,Átkozott szellem! Jézus nevében parancsolok neked, hogy azonnal hagyd el ezt a testet!"
- ,,Igen!" - kiáltotta az ördög vadul üvöltözve - ,,Huszonhat társam elhagyott ebben a pillanatban, mivel kénytelenek erre."
Az egyházban levõ emberek nagy lelkesedéssel kezdtek imádkozni.
Hirtelen Nicole végtagjai elkezdtek törni. Úgy tûnt, mintha minden csontja eltört volna, a szájából pedig furcsa bûz áramlott. Huszonnégy démon aznap végleg elhagyta testét.
A pap továbbra is folytatta. Az ördög azonban felelt neki:
- ,,Nem hagyom el, míg nem parancsolja León püspöke!"


A három démon kimerítése:
Nicole-t Pierrepontba vitték, ahol a Legio nevû démont kiûzték. A Szent Szentség által.
- Püspök: ,,Mi  a nevük?"
- Ördög:  ,,Cerberus, Beelzebub, Astaroth"
- Püspök:  ,,Mi a többieké?"
- Ördög:  ,,Kiûzték õket."
- Püspök: ,,Ki ûzte ki õket?"
- Ördög (kiáltva): ,,Az volt az, aki a kezében tartja  a sípot!"
A püspök közelebb vitte a szentséget Nicole arcához. Az ördög üvöltött.
-Ördög (ordította): ,,Elmegyek, elmehetek, de visszajövök!"
Nicole visszanyerte tudatát. Másnap azonban visszavitték õt az egyházba és ugyanúgy elkezdték.
- Püspök: ,,Isten nevében és a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében, jelenlétében az Oltári Szentségben parancsolom, hogy hagyja el Isten ezen teremtményét."
- Ördög: ,,Nem! Nem! Nem megyek el! Nem jött el még az én órám!"
- Püspök (szentséget a lány szájához helyezte): ,,Parancsolom! Kifelé, tisztátalan, átkozott szellem. Menj innen!"
- Ördög: ,,Állj meg, hagyd abba! Kimegyek, de visszajövök!"
Ekkor Nicole szájából egy fekete füstszerûség jött ki, de vissza is ment.

A püspök bemutatta a szentséget Nicole arca közelében. Hirtelen vad, természetfeletti sikoly hallatszott a levegõben, majd fekete, sûrû füst jött ki a szájából. Astaroth nevû démon ekkor végleg távozott.
Február elején pedig kiutasította a püspök Cerberus-t is.

Beelzebub kiûzése:
Február 07:
-Püspök: ,,Mondja el nekem. Miért birtokolja ezt az erényes és becsületes nõt?"
- Ördög: ,,Isten engedélyével tettem. Birtokba vettem a bûn okát. Megtettem, hogy megmutassam másoknak (más hitûeknek, akik nem hisznek ebben), hogy vannak démonok, akik birtokba vehetnek, amikor Isten engedi. Tudom, hogy nem akarod elhinni ezt, de megmutatom neked, hogy én vagyok az ördög. Birtokba vettem ezt a lényt. Elvégzem  a feladatomat."
- Püspök: ,,Igen. A mi Urunk, Jézus Krisztus által létrehozott vallás az egyetlen. Az isteni lelkész a mi Urunk, Jézus Krisztus. Az egyház láthatatlan vezetõje. Az egyház, aminek látható feje a pápa, Szent Péter utódja."
Az ördög erre hallgatott. Ugyanazon a délutánon az ördög sírni kezdett:
- ,,Nem fogom elhagyni. Ha most elmegyek, milyen bizonyíték lesz? Gondolod, hogy az emberek könnyen hinni fognak?! Nem! Nem! Sokan fogják ellenezni. Ezeknek a hétköznapi embereknek a bizonysága nagyon kevés. Kínzás számomra, hogy meg kell mondanom, mit kell tennie. A fe**be is, mikor birtokba vettem ezt a szörnyû gazembert."
- Püspök: ,,Nagyon örülök a beszélgetésnek. Vannak itt elegendõ tanúk"
- Ördög: ,,Igen, elköltözöm, de nem ma. Nagyon jól tudom, hogy el kell mennem. Elítéltek. Magam látom."
- Püspök: ,,Nem érdekel a fecsegésed. Isten erejével elûzlek."
- Ördög: ,,Igen, neked engednem kell. Becsületben kell tartanom, ha kínzol."
A püspök kezébe vette a szentséget, a lánynak adta. Az ördög kénytelen volt elmenekülni.
A tömeg közt, akik figyelemmel kísérték az ördögûzést, több protestáns is maradt. Mindenki szilárdan hitt abban, amit látott.

Február 08-án volt Isten által kijelölt nap. Melyben az Ördög végleg elhagyta Nicole testét, s, Nicole visszatért.
- Püspök: ,,Nem kérdezek többé. Azonnal kiutasítlak az élõ Isten erejével. Fiával, aki jelen van az Oltári Szentségben."
-Ördög: ,,Bevallom, Isten Fia valóban jelen van. Õ az Úr és Mester. Megkínoz, de meg kell csinálnom ezt!" - ezt többször megismételte
A püspök továbbra is kezében tartotta a szentséget és mondta az ördögnek.
- ,,A gonosz, tisztátalan szellem, aki ellenszegült Istennek. A mi urunk Jézus Krisztus nevében, a hatalma által, mindenki elõtt, aki jelen van, parancsolom neked, hogy most és mindörökre menj el ebbõl a testbõl...."
Az ördög szenvedett a szavak hallatán, s, a lány tagjai csavarodtak, a végtagjának csontjai törtek. Olyan volt, mintha mindene tört volna. Tizenöt erõs férfi tartotta a lányt, de alig bírtak vele. Nicole arca megduzzdt és deformálódott. Színe változott: zöld, kék, szürke, s már nem úgy nézett ki, mint egy emberi lény. Mindenki rettegett, aki jelen volt és látta. A püspök azonban nem adta fel és folytatta, míg végül a gonosz megtört.  Azonban, a lány torz maradt furcsa módon. A gonosz még mindig nem távozott, a püspök pedig már térdre borulva imádkozott. A démon megpróbált rátámadni a püspökre és a szentséget is elvenni a kezébõl. Végül az ördög különös módon távozott, mint Úr által legyõzött. Aznap végleg elhagyta testét méghozzá péntek du. három órakor.

Nicole az eset után lassan felépült. Bal karjával kissé nehezebben. Térdre borulva mondott köszönetet Istennek és a püspöknek is.

Az ott jelenlevõ emberek sírtak örömükben és himnuszokat énekeltek. Azt mondták: ,,Míly nagy csoda! Hála Istennek. Tanúja voltam! Ki kételkedhet Isten jelenlétében?"


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Glitter Photos